Việt Nam 2035 hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ

10/05/2018 15:55

Tập sách này bao gồm phần Báo cáo Tổng quan và Mục lục của cuốn sách Việt Nam 2035; doi: 10.1596/978-1-4648-0824-1. File pdf của bản báo cáo cuối cùng, bao gồm toàn bộ cuốn sách, khi được phát hành sẽ được đăng tải trên trang web: https://openknowledge.worldbank.org/ và bản in của cuốn sách có thể được đặt mua trên trang: http://Amazon.com. Xin đề nghị sử dụng bản hoàn chỉnh của cuốn sách cho các mục đích trích dẫn, in lại, và phỏng theo.

CHUYỂN HẲN SANG CƠ CHẾ HẠCH TOÁN, KINH DOANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

08/05/2018 15:53

CHUYỂN HẲN SANG CƠ CHẾ HẠCH TOÁN, KINH DOANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xóa bỏ tập trung quan liêu - bao cấp, chuyển hẳn sang hạch toán, kinh doanh xã hội chủ nghĩa)

Giới thiệu tác giả Đào Xuân Sâm

08/05/2018 15:21

Ông Đào Xuân Sâm sinh năm 1925, quê Mỹ Đức, Hà Nội. Ông là nhà giáo – nhà khoa học, đã có hơn 50 năm tuổi nghề. Từ năm 1950 Ông đã giảng dạy chính trị tại Trường Sĩ quan Lục quân Việt Nam. Năm 1961 Ông tốt nghiệp đại học, chuyên ngành kinh tế công nghiệp. Trong hơn 50 năm liên tục từ 1961, Ông làm nghiên cứu, giảng dạy với cương vị trưởng khoa hoặc bộ môn kinh tế trong nhiều trường đại học công, trường Đảng, đại học dân lập. Cũng trong 50 năm ấy, đã liên tục được cơ quan của Trung ương Đảng và Nhà nước sử dụng làm nghiên cứu tư vấn. Ông là Tổ trưởng Tổ tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt và thành viên của Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải.

NỀN KINH TẾ MỚI Ở NƯỚC TA

08/05/2018 15:20

Thực tiễn sinh động, phong phú, phức tạp và gay cấn của công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay, xét riêng trong lĩnh vực kinh tế, đã và đang đặt ra hàng loạt vấn đề cực kỳ mới mẻ và khác lạ đối với công tác lý luận.

CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI CỦA LÊ-NIN VÀ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI CỦA CHÚNG TA

08/05/2018 15:19

LỜI NHÀ XUẤT BẢN. Công cuộc cải tổ và đổi mới hiện nay ở các nước xã hội chủ nghĩa thực chất là một quá trình có tính cách mạng nhằm nhận thức đúng bản chất của chủ nghĩa xã hội và đề ra những giải pháp hợp quy luật để đưa chủ nghĩa xã hội phát triển lên một giai đoạn mới. Sự nghiệp đổi mới đó là sự vận dụng đúng đắn những nguyên lý phổ biến của học thuyết cách mạng của chúng ta vào hoàn cảnh của mỗi nước, trong đó có những luận đề do V.I. Lê - nin đề ra trong Chính sách kinh tế mới.

Tuyển tập “Viết theo dòng đổi mới tư duy kinh tế”

08/05/2018 15:18

Tuyển tập “Viết theo dòng đổi mới tư duy kinh tế” gồm 35 bài đã được công bố trong 20 năm vừa qua là một tư liệu tham khảo bổ ích với người nghiên cứu giảng dạy, học viên, nghiên cứu sinh cũng như người làm công tác thực tế trong lĩnh vực kinh tế.

CHUYỂN SANG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐINH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP

08/05/2018 15:17

Ở nước ta, quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường đã thực tế khởi đầu tư năm 1979 như một xu hướng khách quan thể hiện nguyện vọng của đồng đảo nhân dân, được Đảng và Nhà nước năm bắt, tổng kết, định hướng từng bước. Đến 1986, Đại hội lần thứ VI của Đảng đi tới khẳng định chính sách chuyển sang nền kinh tế hàng hóa gồm nhiều thành phần với định hướng xã hội chủ nghĩa

Đổi mới ở Việt Nam nhớ lại và suy ngẫm

08/05/2018 15:16

NHỮNG BƯỚC ĐƯỜNG ĐỔI MỚI CHUYỂN SANG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG (1979-2007)

Back to Top