Hội thảo Góp ý hoàn thiện Thông tư hướng dẫn về định mức chi phí cho hoạt động Quy hoạch

24/10/2018 09:01

Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo Bộ Kế hoạch bà Đầu tư giao, Viện Chiến lược phát triển đã dự thảo Thông tư hướng dẫn định mức chi phí cho các hoạt động quy hoạch. Để hoàn thiện dự thảo Thông tư, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Nghiên cứu và Tư vấn Việt - Bỉ (SCF)

Hội thảo đánh giá tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế đến năm 2020

17/09/2018 11:07

Hội thảo đánh giá tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế đến năm 2020

Sinh hoạt khoa học góp ý cho Dự thảo ban đầu xây dựng Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch do Vụ Quản lý Quy hoạch dự thảo

26/04/2018 14:44

Nhằm tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ để triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, Vụ Quản lý Quy hoạch đã chủ trì nhóm xây dựng và dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. Sáng ngày 29 tháng 01 năm 2018, Hội đồng khoa học Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học góp ý cho Dự thảo nói trên. Buổi sinh hoạt khoa học do Viện trưởng Bùi Tất Thắng - Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện chủ trì.

Hội thảo góp ý Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 và Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020

26/04/2018 13:55

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan định kỳ đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện Chiến lược, Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Back to Top