Cơ cấu tổ chức Viện Nghiên cứu Phát triển Việt Nam

26/04/2018 20:11

Cơ cấu tổ chức Viện Nghiên cứu Phát triển Việt Nam (VIDERI) bao gồm Hội đồng Khoa học, Ban lãnh đạo Viện và Chủ nhiệm các chường trình, đề tài khoa học và dự án triển khai

Back to Top