CHUYỂN SANG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐINH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP
08/05/02018 15:17

CHUYỂN SANG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐINH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP
LỜI NÓI ĐẦU

Ở nước ta, quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường đã thực tế khởi đầu tư năm 1979 như một xu hướng khách quan thể hiện nguyện vọng của đồng đảo nhân dân, được Đảng và Nhà nước năm bắt, tổng kết, định hướng từng bước. Đến 1986, Đại hội lần thứ VI của Đảng đi tới khẳng định chính sách chuyển sang nền kinh tế hàng hóa gồm nhiều thành phần với định hướng xã hội chủ nghĩa. Cho đến nay việc chuyển sang nền kinh tế thị trường đã đạt nhiều thành tựu có ý nghĩa bước ngoặt đầu tiên, nhưng chưa phải là bước ngoặt quyết định. Đó đã, đang và sẽ còn là quá trình tìm tòi đổi mới cực kỳ phức tạp trên thực tiễn và trên lý luận.
Là người nghiên cứu theo khuynh hướng tổng kết, khái quát lý luận từ thực tiễn nhằm phục vụ công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, trong 10 năm vừa qua chúng tôi đã có nhiều bài nghiên cứu được công bố trên báo, tạp chí ở Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh. Riêng Nhà xuất bản Thành phjoos Hồ Chí Minh đã xuất bản cho chúng tôi hai cuốn: Chuyển hẳn sang cơ chế hạch toán kinh tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa (1985) và Mấy nhận thức về nền kinh tế mới ở nước ta (1989). Cuốn Chuyển sang nền kinh tế thị trường - định hướng và giải pháp xuất bản lần này, tập hợp mười bài nghiên cứu từ 1990-1991, là thời gian trước và sau Đại hội VII của Đảng.
Xem toàn bộ tại đây.