Đổi mới ở Việt Nam nhớ lại và suy ngẫm
08/05/02018 15:16

Câu hỏi đặt ra: Cuộc đổi mới được khai mở từ khi nào ? Trong nhiều tài liệu nghiên cứu thường có cách nhìn nhận những năm trước Đại hội VI là thời gian "trước đổi mới" hay "đêm trước đổi mới". Còn có cách nhìn nhận "đó là những năm thuộc thời bao cấp"... Trên thực tê 10 năm trước Đại học VI từ 1976-1986, bao gồm hai thời đoạn khác nhau rất cơ bản: Từ năm 1976-1979, với chính sách và cơ chế cũ, có những vấp váp lớn đưa tới bế tắc, khủng hoảng. Từ 1979, để tìm lối thoát, trên đất nước đã mở ra một quá trình khai phá đổi mới với rất nhiều cuộc đột phá cực kỳ sôi động, gay cấn, táo bạo, đầy sức sáng tạo của một phong trào đổi mới có tính đại chúng với sự lãnh đạo của Đảng. Chính từ đó đã có thể từng bước tổng kết, đi tới bước ngoặt về đường lối, chính sách kinh tế. Hơn nữa đã thực thi đường lối chính sách mới với thành công lớn trên tổng thể nền kinh tế ngay trong nhiệm kỳ Đại hội VI (1986-1990).

          Hợp lý là nhìn nhận những năm từ 1979-1990 là :Bước khai phá đổi mới tạo lập nền kinh tế hàng hóa.

          Xin góp suy nghĩ về bước đổi mới này theo mấy đề muc:

 - Bước đổi mới về những đột phá có hệ thống;

- Quá trình tạo lập nền kinh tế hàng hóa;

- Bước ngoặt trong nhiệm kỳ Đại hội VI.

Xem toàn bộ tại đây.