Đại Hội lần thứ VI Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam đánh dấu hoạt động của các nhà kinh tế đã chuyển sang giai đoạn mới
15/04/02022 11:07

Đại Hội lần thứ VI Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam đánh dấu hoạt động của các nhà kinh tế đã chuyển sang giai đoạn mới. BCH và Ban Thường vụ Hội được bầu ra thể hiện sự chuyển đổi thế hệ lãnh đạo, với tuổi trẻ hơn, có năng lực chuyên môn cao hơn, sẽ làm tốt chức năng cầu nối sang thời kỳ BCH và toàn Hội hoạt động năng động hơn, góp phần của các nhà kinh tế vào việc thực hiện khát vọng phát triển đất nước vì một phát triển có thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI.
Ngày 28/2/2022 Bộ Nội vụ đã có Quyết định số 127/QĐ-BNV ban hành điều lệ mới của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam
Ngày 12/4/2022 Bộ Công an đã ban hành dấu mới của Hội, phù hợp với điều lệ mới và các quy định mới.
Hy vọng rằng, từ nay, Hội Khoa học Kinh tế Việt nam được phép không gian hoạt động trên nền tảng của các quy định mới nhất, sẽ có điều kiện tốt để huy động sức lực, trí tuệ sáng tạo của đội ngũ các nhà kinh tế trong cả nước, đóng góp tốt cùng giới trí thức KHCN nước nhà trong sự nghiệp phát triển đất nước.